Login Name:
Password:
Language :
Remember

 

 


การสมัครขอวีซ่านักเรียนจากประเทศไทย

หลังจากที่ นักเรียนได้ชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้รับเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (Confirmation of Enrolment หรือใบตอบรับจากทางสถาบัน)
สำหรับการยื่นคำ ร้องขอวีซ่านั้น สามารถยื่นคำร้องได้ที่บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้บริหารสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 การยื่นขอวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมวีซ่านักเรียนและเอกสารที่คุณจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนโปรดติดต่อวีเอฟเอสโกลบอล

หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือวีซ่านักเรียน (ประเภท570-576) จะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท 500 ถ้าพวกเขาต้องการที่จะติดตามครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ: วีเอฟเอสโกลบอลสามารถช่วยผู้สมัครโดยการกรอกข้อมูลของใบสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณทางออนไลน์ ในนามของผู้สมัครภายใต้ VFS’s Online IMMI Account โดยการเรียกเก็บอัตราค่าบริการที่ได้รับการอนุมัติ

ผู้สมัครสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการนัดหมายล่วงหน้าผ่านวีเอฟเอคอลเซ็นเตอร์ ผู้สมัครจะต้องนำบัต​​รเครดิตส่วนตัวที่จะใช้สำหรับการชำระเงินในการขอวีซ่า การชำระเงินจะทำผ่านออนไลน์โดยชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ผู้สมัครควรนำข้อมูลทั้งหมดและเอกสารประกอบมาตามเวลาที่ได้ทำการนัดหมายตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ในกรณีที่เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าสมบูรณ์ นักเรียนสามารถขอ รับผลการพิจารณาได้ภายใน 5-10 วันทำการ(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทางราชการ)

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอวีซ่านักเรียน

 • มีความประสงค์ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียและลงทะเบียนเรียน Full-time ในคอร์สที่ลงทะเบียนไว้กับ Immigration เท่านั้น
 • เป็นพลเมืองดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง และต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของวีซ่านักเรียน
 • มี หลักทรัพย์เพียงพอที่จะใช้ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงให้การศึกษาของผู้ติดตาม (บุตร/ธิดาที่กำลังอยู่ในวัยเรียน อายุ 5-18 ปี ในประเทศออสเตรเลีย) และมีหลักทรัพย์ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครและผู้ติดตามทุกคน (บุตร ธิดา สามี) จะอยู่ได้อย่างสบาย ในระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • ชำระค่าเล่าเรียน และค่าประกันสุขภาพแล้ว (รวมถึงผู้ติดตามด้วย)

เงื่อนไขของวีซ่านักเรียน ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจะต้องปฎิบัติตามกฎและข้อบังคับเหล่านี้

 • จะต้องเดินทางออกจากประเทศออสเตรเลียก่อนวีซ่านักเรียนจะหมดอายุ
 • จะ ต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบัน และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสถาบัน ต้องไปเรียนหนังสือและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (จะต้องมี Attendance ไม่ต่ำกว่า 80%
 • ผู้ถือวีซ่านักเรียนหรือผู้ติดตามที่มีสิทธิ์ทำงาน สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่สถาบันดำเนินการเรียนการสอน หากเป็นช่วงปิดเทอมของสถาบัน สามารถที่จะทำงานได้ไม่จำกัด ผู้ติดตาม (บุตร ภรรยา สามี) ของนักเรียนไทยที่ศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถทำงานได้ไม่จำกัด
 • ในปีแรก ห้ามเปลี่ยนสถาบันการศึกษา นอกจากจะจบการศึกษาจากสถาบันนั้นแล้ว แจ้งให้สำนักงาน Immigration ทราบเมื่อย้ายที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • จ่ายค่าประกันสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

หากผิดเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน เจ้าหน้าที่ Immigration สามารถยกเลิกวีซ่านักเรียนนั้นได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

เฉพาะหลักสูตรที่สั้นกว่า 3 เดือนเท่านั้นที่คุณจะสามารถเรียนได้โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว  หรือวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน ดังนั้นหากคุณวางแผนว่าจะศึกษานานกว่า 3 เดือน คุณต้องขอวีซ่านักเรียน

ข้อดีของการศึกษาโดยใช้วีซ่านักเรียนมีดังนี้:

 • คุณจะมีสิทธิใช้ประกันสุขภาพนักศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • คุณจะได้รับอนุญาตให้เรียนได้นานกว่า 3 เดือน
 • คุณสามารถขออนุญาตทำงานพิเศษได้

คุณสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนของคุณได้ทันทีที่คุณได้รับ จดหมายตอบรับ (Letter of offer) หรือ “จดหมายยืนยันการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์” (CoE)  ในหลักสูตรเรียนเต็มเวลาของคุณ
 

การดำเนินการของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ บริษัทวีเอฟเอส - สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่:
ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์
ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
889 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120                                                     

เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ  +66 (0) 26723476 / 77/ 78/ 79
Email: info.diacth@vfshelpline.com

วันเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลายื่นเอกสาร: 08.30 - 15.00 น.
เวลารับพาสปอร์ต: 15.00-16.30 น. 


การยื่นใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียนั้นไม่ มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาวีซ่า ข้อกำหนดในการขอวีซ่ายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สถานฑูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติวีซ่า โดยประเมินจากคุณสมบัติของ ผู้ยื่นขอวีซ่าตามข้อกฎหมายและนโยบายของประเทศออสเตรเลีย พนักงานของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ใช่เจ้าพนักงานของ รัฐบาลออสเตรเลีย และไม่มีอำนาจใด ๆ ในการให้คำปรึกษาหรืออนุมัติวีซ่า

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย อนุญาตให้ไปตรวจร่างกายเพื่อใช้ในการขอวีซ่านักเรียน

Bangkok

Medical and Radiology Clinic – Electronic Health Processing This clinic is eHealth enabled This clinic is eMedical enabled
Bangkok General Hospital
2 Soi Soon Vichai 7
New Phetchburi Road - 10310
Telephone: +66 2 310 3000
Fax: +66 2 310 3335
Doctor(s): 
Dr Jantana Pongsanguansin 
Dr Kanwar Singh
Dr Sumalee Kewcharoen
Dr Tanat Phaisakamas
Dr Sumitra Werawatganon
Dr Paiboon Siripongwishet

Medical and Radiology Clinic – Electronic Health Processing This clinic is eHealth enabled This clinic is eMedical enabled
Bangkok Nursing Home (BNH) Hospital
9/1 Convent Road 
Silom 
Bangkok 10500 
Telephone: +66 2 686 2700 
Fax: +66 2 686 2849 
Doctor(s): 
Dr Charan Malhotra 
Dr Kessanee Oransatheinrakul
Dr Jittima Thamarpirat

Chiangmai

Medical and Radiology Clinic – Electronic Health Processing This clinic is eHealth enabled This clinic is eMedical enabled
Chiangmai Ram Hospital
8 Boonruangrit Road
A. Muang
Chiangmai 50200
Telephone: +66 53 920 300
Fax: +66 53 224 880
Doctor(s):
Dr Kitti Ratdilokpanich
Dr Dolrithai Rabin
Dr Chaiyasri Assanasen

Phuket

Medical and Radiology Clinic – Electronic Health Processing This clinic is eHealth enabled This clinic is eMedical enabled
Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket
2/1 Hongyok –utis Road
Taladyai, Muang
Phuket, 83000
Telephone: +66 76 25 4421
Fax: +66 76 25 4421 extension 1351
Doctor(s):
Dr Somsak Thiplueporn

Udonthani

Medical and Radiology Clinic
Aek Udon International Hospital
555/5 Posri Road 
Amphur Muang 
Udonthani 41000 
Telephone: +66 42 342 555 
Fax: +66 42 341 033 
Doctor(s): 
Dr Pinij Vechapanich
Dr Rapin Wongsuwannakit
Dr Akom Prommahachai

 

กลับขึ้นด้านบน
 

Tag: เรียนออสเตรเลีย,ศึกษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,เรียนต่อต่างประเทศ,ศึกษาต่อต่างประเทศ,ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรเลีย,ไปออสเตรเลีย,ศูนย์แนะแนวการศึกษา,แนะแนวการศึกษา,ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ,เรียนและทำงาน,เรียนภาษา,เพลงสากล,สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย,สมัครเรียนต่อ,เรียนและทำงานในออสเตรเลีย,เรียนและทำงานในต่างประเทศ,หางานที่ออสเตรเลีย,เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาโท,จัดหาหลักสูตร,คำตอบศึกษาต่อ,งานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ,นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ,สถาบันการศึกษาออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,อนุปริญญา,ปริญญาออสเตรเลีย,ประกาศนียบัตรออสเตรเลีย,โรงเรียนในออสเตรเลีย,อุดมศึกษาออสเตรเลีย,หลักสูตรออสเตรเลีย,ระบบการศึกษาออสเตรเลีย,ใช้ชีวิตออสเตรเลีย,คำถามเรียนต่อออสเตรเลีย,ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย,อยู่ถาวรออสเตรเลีย,คนไทยในออสเตรเลีย,นักเรียนไทยในออสเตรเลีย,เรียนต่อที่ไหนดี,การศึกษาออสเตรเลีย,การเรียนออสเตรเลีย,หางานร้านอาหารไทยออสเตรเลีย,ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย,ทำงานร้านอาหารไทย,ร้านอาหารไทย,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,ทำงาน,หางาน,อนาคตดี,อนาคตที่ดี,เลือกอาชีพ,ช้อปปิ้ง,ซึ้อของ,ตัวอย่างภาพยนตร์,ความสำเร็จในหน้าที่การงาน,ทำงานทั่วโลก,ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย,เรียนภาษาออสเตรเลีย,บริหารออสเตรเลีย,ธุรกิจออสเตรเลีย,คอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย,พยาบาลออสเตรเลีย,ที่พักออสเตรเลีย,เดินทางออสเตรเลีย,เรียนเมล์เบิร์น,ศึกษาเมล์เบิร์น,เรียนต่อเมล์เบิร์น,ศึกษาต่อเมล์เบิร์น,เมล์เบิร์น,Study in Australia,Education in Australia,Study in Melbourne,Melbourne courses,Melbourne

© Contact Qualified Education Agent Counsellor
9A Swallow Street, Werribee, Victoria 3030 Australia
Tel. +613-8714-5089 , +614-0541-0152

Copyright 2010 www.australiastudyplace.com Allright reserved
Best view on Internet Explorer version 6.0 or 7.0up