Login Name:
Password:
Language :
Remember

 

 


ภาษาอังกฤษทั่วไป(General English)

โปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจและความคล่องแคล่ว ผ่าน การใช้วิธีการสื่อสารให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนใน หลากหลายสถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวัน  ในขณะเดียวกันกับส่งเสริมความสามารถทางไวยากรณ์คำศัพท์และ การออกเสียงของนักเรียน  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบอย่างดีและวัสดุเสริมโดยครูประจำชั้น
โปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไปมีหกระดับตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง นักศึกษาจะได้รับการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถภาษาอังกฤษตอนเริ่มต้น และดำเนินการประเมินผลในแต่ละสัปดาห์  นักศึกษาสามารถเลื่อนขั้นตามผลการประเมินผลและประสิทธิภาพการทำงานระดับนักศึกษาได้ในแต่ละสัปดาห์และไม่มีความจำเป็นบังคับว่าจะต้องเรียนอย่างน้อยอยู่ในระดับหนึ่งระดับใดภายในระยะเวลาเท่าใด
นักศึกษาที่ได้วีซ่านักเรียนและมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรหลักของการศึกษา
จะต้องเรียนเต็มเวลาเท่านั้นไม่สามารถเรียนแบบ Part-time ได้
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(English for Academic Purposes)

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ (EAP) โปรแกรมนี้จะช่วยให้ นักศึกษามีความคุ้นเคยกับวิชาการภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะกับสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนภาษาของตนจากประเทศบ้านเกิด เป็นการศึกษาภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัย โปรแกรม EAP สอนวาทกรรมที่จะต้องพิจารณาข้อความและปัญหาในแง่ที่สำคัญและให้การสนับสนุนพวกเขาในการเป็นผู้เรียนที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
EAP เป็นโปรแกรมที่เปิดสอนในสามระดับ : Intermediate, Upper Intermediate และ Advanced มีการประเมินนักเรียนรายสัปดาห์เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่พวกเขาได้ศึกษา ความต้องการขั้นต่ำสำหรับการเข้าเรียน EAP คือ ผลสอบ IELTS  5.0 หรือ ผลคะแนนพีทีอี 36การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS (IELTS Preparation)

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบระบบการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (International English Language Testing System) เป็นโปรแกรมการเตรียมการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคการสอบและเตรียมตัวนักเรียนเพื่อการ ฟังการพูดการอ่านและการเขียนในการทำการสอบ IELTS  เป็นการออกแบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ได้คะแนนดีในการสอบ IELTS ภายในช่วงเวลาสั้น ๆ
เป็นหลักสูตรการปฏิบัติและการให้คำแนะนำทั้งในด้านวิชาการทั่วไปและการทดสอบและ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนในเรื่องเทคนิคการทดสอบและความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการสอบ IELTS จะมีการทดสอบนักเรียนทุกสัปดาห์ขึ้นอยู่กับระดับของการสอบ IELTS และผลการสอบที่ผ่านมา การเช้าเรียนหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ IELTS นี้จะต้องได้ผลสอบ 5.0 หรือผลคะแนนพีทีอี 36

นักศึกษาที่ได้วีซ่านักเรียนและมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรหลักของการศึกษา จะต้องเรียนเต็มเวลาเท่านั้นไม่สามารถเรียนแบบ Part-time ได้

ภาษาอังกฤษธุรกิจ(Business English)

โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ ช่วยให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมขององค์กร  ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งสำหรับ บริษัท ที่กำลังมองหาเพื่อการค้าในต่างประเทศและสำหรับพนักงานที่ประสงค์จะพัฒนางานอาชีพในอุตสาหกรรมระดับโลก โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ จะพัฒนานักเรียนให้เกิดความมั่นใจและความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็น ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจโดยการให้พวกเขามีความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่จำเป็นในการดังกล่าว โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบ จากหนังสือผู้นำตลาดและหัวข้อที่เกียวข้องกับธุรกิจรวมทั้ง ธุรกิจค้าปลีกการตลาด,, สมัครงาน, การค้าระหว่างประเทศและการสื่อสาร
โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจมีสองระดับ ระดับ
Intermediate และ ระดับ Upper Intermediate มีการทดสอบนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนและประเมิน จากแบบฝึกหัดหรือรายงาน เป็นรายสัปดาห์เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่พวกเขาได้ศึกษามาในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเช้าเรียนหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ IELTS นี้จะต้องได้ผลสอบ 5.0 หรือผลคะแนนพีทีอี 36


ภาษาอังกฤษExcel(English Excel program)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Excel อยู่ในระดับสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษสูง แต่กำลังมองหาหลักสูตรที่ท้าทายที่จะพัฒนาความสามารถเพื่อสามารถปรับแต่งและขยายขอบเขตของการใช้ภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ้น  หลักสูตรภาษาอังกฤษ Excel พัฒนานักเรียนในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในท้องถิ่น โปรแกรมนี้มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารในระดับสูงและการรับรู้ไวยากรณ์ที่ใช้กับเรื่องราวเหตุการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาโลก, ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เนื้อหาของหลักสูตรเป็นแบบไม่ตายตัวและแตกต่างกันไปตามการตอบสนองต่อแนวโน้มและความสนใจของนักเรียน
นักเรียนจะได้รับการประเมินผล ทดสอบเป็นรายสัปดาห์เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่พวกเขาได้ศึกษา
การเช้าเรียนหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ IELTS นี้จะต้องได้ผลสอบ 6.5 ห​​รือผลคะแนนพีทีอี 58


หลักสูตรระยะสั้นที่ออกแบบโดยเฉพาะ(Custom-designed Short Courses)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยการปรึกษากับลูกค้าสำหรับนักธุรกิจและกลุ่มองค์กรให้โอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว, หลักสูตรเร่งรัดสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียน หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณ สามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางภาษาเฉพาะของคุณไม่ว่าคุณจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับงานนำเสนอการประชุมหรือการประชุมหรือเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทของอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงเช่นบัญชี, การบิน, ธนาคาร, วิศวกรรมการเงินการขายและการตลาด , กฎหมายทรัพยากรมนุษย์หรือการแพทย์


Study Tours

การเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นประสบการณ์อันน่าจดจำสำหรับนักศึกษาที่มาเป็นกลุ่มให้เป็นการผสมผสานที่รวมเอาทั้งการเรียนภาษาอังกฤษและกิจกรรมที่สนุกสนาน และน่าตื่นเต้นและการทัศนศึกษา
โปรแกรมที่ดูแลทุกความต้องการของคุณรวมถึงบริการ ต้อนรับ, ที่พัก, อาหาร, การขนส่ง, การเดินทาง, กิจกรรมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงต้อนรับและอำลา

Tag: เรียนออสเตรเลีย,ศึกษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,เรียนต่อต่างประเทศ,ศึกษาต่อต่างประเทศ,ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรเลีย,ไปออสเตรเลีย,ศูนย์แนะแนวการศึกษา,แนะแนวการศึกษา,ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ,เรียนและทำงาน,เรียนภาษา,เพลงสากล,สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย,สมัครเรียนต่อ,เรียนและทำงานในออสเตรเลีย,เรียนและทำงานในต่างประเทศ,หางานที่ออสเตรเลีย,เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาโท,จัดหาหลักสูตร,คำตอบศึกษาต่อ,งานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ,นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ,สถาบันการศึกษาออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,อนุปริญญา,ปริญญาออสเตรเลีย,ประกาศนียบัตรออสเตรเลีย,โรงเรียนในออสเตรเลีย,อุดมศึกษาออสเตรเลีย,หลักสูตรออสเตรเลีย,ระบบการศึกษาออสเตรเลีย,ใช้ชีวิตออสเตรเลีย,คำถามเรียนต่อออสเตรเลีย,ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย,อยู่ถาวรออสเตรเลีย,คนไทยในออสเตรเลีย,นักเรียนไทยในออสเตรเลีย,เรียนต่อที่ไหนดี,การศึกษาออสเตรเลีย,การเรียนออสเตรเลีย,หางานร้านอาหารไทยออสเตรเลีย,ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย,ทำงานร้านอาหารไทย,ร้านอาหารไทย,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,ทำงาน,หางาน,อนาคตดี,อนาคตที่ดี,เลือกอาชีพ,ช้อปปิ้ง,ซึ้อของ,ตัวอย่างภาพยนตร์,ความสำเร็จในหน้าที่การงาน,ทำงานทั่วโลก,ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย,เรียนภาษาออสเตรเลีย,บริหารออสเตรเลีย,ธุรกิจออสเตรเลีย,คอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย,พยาบาลออสเตรเลีย,ที่พักออสเตรเลีย,เดินทางออสเตรเลีย,เรียนเมล์เบิร์น,ศึกษาเมล์เบิร์น,เรียนต่อเมล์เบิร์น,ศึกษาต่อเมล์เบิร์น,เมล์เบิร์น,Study in Australia,Education in Australia,Study in Melbourne,Melbourne courses,Melbourne

© Contact Qualified Education Agent Counsellor
9A Swallow Street, Werribee, Victoria 3030 Australia
Tel. +613-8714-5089 , +614-0541-0152

Copyright 2010 www.australiastudyplace.com Allright reserved
Best view on Internet Explorer version 6.0 or 7.0up